บทความในส่วนนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาตนเองในด้านจิตวิทยาเป็นหลัก ซึ่งศาสตร์ด้านจิตวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการความคิด การรับรู้อารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของมนุษย์